תנאי שימוש באתר של חברת בלוג

תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך 17 בפברואר, 2019.

אנא הקפד לקרוא היטב את תנאי השימוש לפני המשך השימוש באתר; תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין פיפלביז.

כניסה ו/או גלישה ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, מהווה הסכמה מלאה מצדך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. הינך מחויב מיוזמתך, טרם כל גלישה ו/או שימוש באתר, לעקוב ולהתעדכן בשינוים שבוצעו בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות. כמו כן, הינך מאשר כי ידוע לך שכל מידע שנמסר במישרין או בעקיפין באמצעות האתר, ינוהל בהתאם למדיניות הפרטיות של פיפלביז. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ואתה מתבקש שלא לעשות כן.

תנאי השימוש שלהלן, מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחסים לגברים ונשים כאחד.

למונחים שלהלן תהא בתנאי השימוש המשמעות שלצידם:
“הצעה”- הצעה פטורה או הצעת מימון המונים.

“הצעה פטורה”- הצעת ניירות ערך של תאגיד, לפי סעיפים 15א(א)(1) ו/או 15א(א)(7) לחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו.

“הצעת מימון המונים”- הצעת ניירות ערך מוצעים של חברה מציעה, לפי סעיף 15ב(4א) לחוק ניירות ערך, ותקנות ההצעה שהותקנו מכוחו. “חברה מציעה”- חברה מציעה כשירה או פטורה. “חברה מציעה כשירה”- חברה פרטית כהגדרתה בחוק החברות, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר שהתאגד בישראל ואינו תאגיד מדווח, אשר לא הציע ניירות ערך לפי תשקיף בישראל או בכל מדינה אחרת, ואשר מציע ניירות ערך באתר בדרך של הצעת מימון המונים. “חברה מציעה פטורה”- חברה פרטית כהגדרתה בחוק החברות, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר, המציע ניירות ערך באתר בדרך של הצעה פטורה. “חוק החברות”- חוק החברות, תשנ”ט-1999. “חוק ניירות ערך”- חוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968. “מזמין”- כל אדם ומשקיע מתוחכם, אשר הזמין במסגרת הצעת מימון המונים ניירות ערך מוצעים, ויראו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר, כיחיד. תאגיד שאינו משקיע מתוחכם, וכל חבר בני אדם שאיננו אישיות משפטית טבעית, לא יחשבו כמזמין במסגרת הצעת מימון המונים. “משקיע”- משתתף בהצעה פטורה או מזמין אשר השלים את רכישת ומחזיק את ניירות הערך המוצעים שהזמין במסגרת ההצעה, כולם או חלקם. “משקיע מתוחכם”- משקיע מהסוג המנוי בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך. “משתמש”- כל אדם הניגש (access) לאתר באמצעות תקשורת מקוונת (on-line), לרבות תאגיד, ובכלל זה חברה מציעה.
“נאמן”- אלטשולר שחם נאמנויות בע”מ.

“תוכן”- נתונים מכל מין וסוג שהוא (טקסט, תמונה, צליל, גרף, סרטון, אודיו, תוכנה, קוד, גרפיקה, עיצוב, נתונים, איור, הנפשה, תרשים, קובץ, תוכנה ו/או מאגר נתונים) המופיעים באתר, לרבות אך לא רק, מידע אודות ניירות ערך, אחזקות בניירות ערך, זכויות הנלוות לניירות הערך, הצעות, מנפיקים, יועצים מקצועיים.

תיאור פעילות פיפלביז והליך הזמנת ניירות הערך
פיפלביז הינה רכז הצעה כמשמעות המונח בסעיף 15ב(4א) לחוק ניירות ערך ותקנות ההצעה.

פיפלביז פועלת בהתאם לכל דין להצעה ולמכירה של ניירות ערך של חברות מציעות באמצעות הפלטפורמה האינטרנטית המופעלת על ידה באתר, הן בדרך של הצעה פטורה והן בדרך של הצעת מימון המונים.

בהתאם וכנדרש על פי סעיף 35לט לחוק ניירות ערך, רשומה פיפלביז במרשם הרכזים המנוהל על ידי רשות ניירות ערך. רשות ניירות ערך רשאית לבטל את רישומה של פיפלביז במרשם הרכזים בשל כל אחת מהסיבות המנויות בחוק ניירות ערך ובתקנות ההצעה. ככל שיבוטל הרישום כאמור, תודיע על כך פיפלביז למשתמשי האתר בהקדם.

הצעה פטורה

באמצעות האתר יפורסמו מעת לעת הצעות פטורות של חברות מציעות פטורות. במסגרת הצעה פטורה, יוצג תחילה פרסום כללי בלבד אודות החברה הפטורה, המופנה לכלל משתמשי האתר. פירוט נרחב אודות החברה המציעות הפטורות ותנאי ההשקעה בהן, ייחשף בפני כמות מוגבלת בלבד של משתמשים שייבחרו לאחר הליך של בדיקה ומיון, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך והתקנות לפיו.

פיפלביז שומרת לעצמה את הזכות לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מי מבין המשתמשים ייחשף לתנאי ההצעה הפטורה ורשאי להשקיע בחברה מציעה פטורה (משתמשים שהשקיעו בחברה מציעה פטורה יקראו להלן: “משתתפי ההצעה הפטורה”).

כל חברה מציעה פטורה תפרסם את תקופת הגיוס באמצעות האתר של ההצעה הפטורה (להלן: “תקופת הגיוס”). עד לסיומה של תקופה הגיוס, יוחזקו כספי המשתתפים בהצעה הפטורה בחשבון נאמנות של הנאמן. כל משתתף בהצעה פטורה יהיה זכאי, עם או בלי סיבה, ומבלי שיצטרך לנמק, לבטל את השקעתו ולקבל החזר של מלוא סכום ההשקעה שהשקיע, בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם ההשקעה שבין כל משתתף הצעה פטורה לחברה (להלן: “הסכם ההשקעה”).

אם עד לסיומה של תקופת הגיוס, לא יגויס לפחות סכום הגיוס המזערי, יוחזרו סכומי ההשקעה למשתתפי ההצעה הפטורה והעסקה תבוטל, בכפוף לתנאי הסכמי ההשקעה. אם יגויס לפחות סכום הגיוס המזערי עד לתום תקופת הגיוס, יועברו סכומי ההשקעה של כלל משתתפי ההצעה הפטורה מחשבון הנאמנות לחשבון החברה המציעה הפטורה, כנגד הנפקת ניירות הערך המוצעים למשתתפי ההצעה הפטורה, והכול בהתאם להסכמי ההשקעה המפורטים והמחייבים שיחתמו בין הצדדים.

במסגרת הליך הצעת ניירות הערך של החברה המציעה הפטורה לכמות המוגבלת של משתמשים כאמור, המשתמש ייחשף לתוכן מסווג של החברה המציעה הפטורה, לרבות אך לא רק, מידע פיננסי, תכנית עסקית, מידע בנוגע למוצריה, שירותיה ו/או נכסיה; וכן ייחשף המשתמש להסכמים שונים הקשורים להשקעה בחברה המציעה הפטורה (להלן ביחד: “תוכן מסווג”).

המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש בתוכן המסווג של החברה המציעה הפטורה, אלא באופן ובמידה ההכרחיים לצורך בדיקת כדאיות עסקת ההשקעה בה (לדוגמה: קבלת ייעוץ מבעל מקצוע רלוונטי), ואינו רשאי להפיץ תוכן זה ברבים, ולא לשתפו, לפרסמו או למסרו לאחרים, לרבות לכלל המשתמשים באתר. המשתמש הרשום ישפה את פיפלביז ו/או החברה המציעה הפטורה מיד עם דרישתן הראשונה, בגין כל נזק, הוצאה, התחייבות, הפסד או תביעה שייגרמו להן עקב הפרת הגבלה זו, בין אם ההפרה נעשתה בקלות דעת או ברשלנות המשתמש הרשום, ובין אם ההפרה נעשתה על ידו במכוון.

פיפלביז או מי מטעמה אינה מעניקה ייעוץ ו/או המלצה, באופן מפורש או משתמע, לגבי כל הצעה או השתתפות בה, לרבות, אך לא רק, ייעוץ ו/או המלצה בנוגע לגיוס הון ו/או חוב, לרכישה או מכירה של ניירות ערך, והיא אינה מספקת דירוג לניירות הערך המוצעים במסגרת ההצעות המוצגות באתר. כל פעולה או שימוש בשירותים הניתנים באתר נעשה לפי שיקול דעתו המוחלט של המשתמש, ובאחריותו בלבד.

התוכן המופיע באתר, הינו לידיעה בלבד ואין לראות בו כל ייעוץ ו/או המלצה לגבי ההתקשרות עם פיפלביז ו/או לגבי השתתפות בהצעה כלשהי או כדאיותה. התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות, ייעוץ עסקי, ייעוץ חשבונאי, משפטי, מיסויי או כל ייעוץ אחר הנדרש בהתאם לנסיבות הפרטניות של כל משתמש. בקבלת החלטת השקעה, על המשתמשים להסתמך בלבדית על בדיקה שהתבצעה על ידם ו/או על ידי מי מטעמם אודות ההצעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשתתפות בה.

אין לראות בפרסום הצעה כלשהי באתר, כאישור לפרטים המובאים בה, למהימנותם, או שלמותם ואין בפרסום זה משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.

במסגרת הצעות מימון המונים, פיפלביז נוקטת אמצעים סבירים לבדוק כי הצעת מימון המונים ותנאיה מקיימים את הוראות חוק ניירות ערך ותקנות ההצעה, כפי שנקבעו על ידה, בשים לב לפעילותה של החברה המציעה הכשירה, היקפה ומורכבותה; למעט נקיטת אמצעים סבירים כאמור, המפורטים בהצעת מימון ההמונים, פיפלביז אינה בודקת את נאותות ההצעות (פטורות או מימון המונים) או את כדאיותן, את החברות המציעות (פטורות או כשירות) ו/או בעלי שליטה ו/או נושאי משרה בהן. פיפלביז אינה מחווה דעתה, באופן מפורש או משתמע, בדבר כדאיות ההשקעה בניירות ערך מוצעים ו/או בדבר סיכויי ההצלחה של החברות המציעות (פטורות או כשירות) ו/או בדבר יכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן ובמצגיהן למשקיעים.

רישום לאתר
חלק מן השירותים והתכנים באתר דורשים רישום. על מנת להירשם לאתר, על המשתמש לפתוח חשבון משתמש בעל קוד כניסה אישי, באמצעות מילוי טפסי הרשמה ייעודיים. בעת יצירת החשבון, המשתמש מחויב למסור פרטים מלאים ונכונים. פיפלביז שומרת לעצמה את הזכות לבחון את הפרטים שנמסרו ולנקוט באמצעים אשר נועדו לבסס את נכונותם ושלמותם. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לעדכון פרטיו, ככל שיחול בהם שינוי, ולדווח לפיפלביז על כל שינוי מהותי בפרטיו.

המשתמש הינו האחראי הבלעדי לפעילות המתרחשת בחשבונו ועליו לשמור על הסיסמא באופן מאובטח ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים לכך. המשתמש יודיע לפיפלביז מיד על כל הפרת ביטחון באתר או על כל כניסה לא מורשית לחשבונו. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם לו ו/או לפיפלביז ו/או למשתמשים אחרים באתר עקב שימוש בלתי מורשה שנעשה בחשבונו.

פיפלביז רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה של משתמש לאתר, לרבות למנוע ממשתמש להשתתף בהצעות המפורסמות באתר ו/או לרכוש ניירות ערך מוצעים במסגרתן, לסרב לרישום משתמש לאתר, להשעות או למחוק חשבון של משתמש רשום קיים, בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן:

המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או מהתחייבויותיו ו/או הצהרותיו על פי הצעה מסוימת שהשתתף בה, או שהתברר שאלו לא היו נכונים, מלאים או מדויקים;
המשתמש מעל באמון פיפלביז, לרבות באמצעות הזנת ו/או העברת מידע שגוי באתר לגביו או לגבי כל צד שלישי;
כל מקרה אחר לפיו פיפלביז תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מניעת הגישה, סירוב הרישום, השעיה או מחיקה של חשבון משתמש רשום קיים, דרושה לשם השמירה על אינטרסים של פיפלביז ו/או של משתמשים אחרים.
המשתמש מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה בכל מקרה שפיפלביז סירבה לרושמו לאתר, ו/או שחשבונו הושעה או נמחק על ידה, בהתאם לאמור לעיל, וכי הוא מוותר בזאת על ולא יבוא בטענה או דרישה כלפי פיפלביז, ולא יהיה זכאי לכל תרופה או פיצוי בשל כך.

שיתוף פרסום ומסירת תכנים באתר
ראה לעניין זה את מדיניות הפרטיות של פיפלביז, שמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

זמינות התכנים והשירותים באתר
פיפלביז שואפת לכך שתפקוד האתר ישרת את משתמשי האתר בצורה מיטבית ותנקוט באמצעים סבירים על מנת לגרום לכך. עם זאת, פיפלביז אינה מתחייבת שהתכנים המופיעים באתר, או השימוש בו, לא יופרעו, יתאפשר כסדרו באופן רציף, בטוח וללא תקלות, או כי יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית על ידי גורמים מזיקים.

זכויות קניין
אף תוכן או שירות הניתן באתר לא ייחשב כהקניה למשתמש של כל זכות, רישיון, או רשות מכל סוג שהוא, לא במפורש או במשתמע, ואף לא בהשלכה, מכללא, על ידי מנע או השתק, או בכל דרך אחרת שיש בה כדי להקנות זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא. כל התכנים שתפרסם פיפלביז או מי מטעמה באתר, לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר (logos), עיצוב האתר, הינם רכושה של פיפלביז, או היא בעלת זכויות השימוש בהם. המשתמש אינו רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להעביר, או להשתמש בתכנים המופיעים באתר בכל אופן אחר המפר את זכויות פיפלביז או זכויות כל גורם אחר בהם, למעט אם פעולה כאמור הותרה באופן מפורש על ידי פיפלביז בתנאי השימוש או אם נתנה פיפלביז את הסכמתה בכתב לכך.

המשתמש מודע לכך שתכנים שישתף, יפרסם או ימסור באתר, יהיו נחלת הכלל והוא מקנה בזאת לפיפלביז ולשאר המשתמשים באתר זכות שאינה מוגבלת בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כאמור כל שימוש אחר לפי שיקול דעתם.

גורמי סיכון בהשתתפות בהצעה
הסיכונים הכרוכים בהשקעה בניירות ערך ובהשתתפות בהצעה משתנים, בין חברה מציעה אחת לאחרת, בהתאם בין היתר, לסוג ואופי פעילותה ומורכבותה. לאור זאת, ישנם גורמי סיכון אשר מטבע הדברים אינם מוצגים להלן. במסגרת הצעות מימון המונים, יוצגו למשתמש גורמי סיכון ייחודיים לחברה המציעה הכשירה.

השקעה בניירות ערך של חברות באופן כללי, ושל חברות בשלבים מוקדמים בפרט, מאופיינת ברמה גבוהה של סיכון. חברות בשלבים מוקדמים מאופיינות כחברות עם היסטורית פעילות מצומצמת, ואי ודאות לגבי התפתחותן. על המשקיע להכיר בכך שהוא עלול לאבד את מלוא השקעתו.

הסיכונים הכרוכים בהשקעה בניירות ערך והשתתפות בהצעות (פטורות או מימון המונים) המפורסמות באתר, כוללים בין היתר את אלו (בנוסף לסיכונים הייחודיים לכל חברה מציעה כמפורט במסגרת כל הצעה):

ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.
אפשרות כי החברה המציעה תגיע לחדלות פרעון ו/או פירוק, ומחזיקי ניירות הערך המוצעים יאבדו את מלוא כספי השקעתם;
אפשרות לאובדן מלוא כספי ההשקעה, נוכח היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות של החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסיה המהותיים או עסקאות אחרות עם בעלי עניין בה;
היעדר שוק ציבורי הואיל וניירות הערך המוצעים אינם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ או בכל בורסה אחרת, ולכן יתכן שמחזיק ניירות ערך של החברה המציעה לא יצליח למכור את ניירות הערך המוצעים.
שיעור אחזקות כל משקיע בהון החברה המציעה עשוי להידלל כתוצאה מהקצאות עתידיות של ניירות ערך שלה, לרבות אך לא רק, במסגרת גיוסי הון עתידיים של החברה המציעה, ככל שיהיו, והכול בכפוף לזכויות הצמודות לניירות הערך המוצעים.
סיכונים הכרוכים בהשקעות באופן מקוון, ובכלל זה פערי מידע בין משקיעים, חוסר יכולת של הציבור לנהל משא ומתן ביחס לתנאי ההשקעה, היעדר תמריץ כלכלי לעקוב אחר ההשקעה בהתחשב בהיקפה הנמוך.
המחיר לנייר ערך מוצע משקף את שווי החברה המציעה לפי הערכת הנהלת החברה המציעה, ואינו מבוסס על הערכת שווי או חוות דעת של גורם פיננסי או כל גורם מוסמך אחר, אל אם נאמר במפורש אחרת בהצעה.
בניגוד לגורמים מפוקחים רבים המחויבים בדרישות שנועדו להגן את יציבותם הפיננסית (כגון: דרישות להון עצמי מזערי), פעילות החברה המציעה אינה מפוקחת והיא עלולה להיות בלתי יציבה ללא התראה למחזיקי ניירות הערך שלה, ובאופן שיגרור אי עמידה בהתחייבויותיה כלפיהם.
לאור הסיכונים הכרוכים בהשקעות בניירות ערך בכלל, ובחברות בתחילת דרכן בפרט, פיפלביז ממליצה למשתמשים לבצע פיזור השקעות, ולהשקיע סכומים אשר יש ביכולתם הכלכלית לספוג את הפסדם.

הצהרות המשתמש
המשתמש מצהיר בזאת כלפי פיפלביז ושאר המשתמשים באתר כדלקמן:

כי כל התקשרות בינו לבין פיפלביז, החברה המציעה וכל משתמש אחר באתר בקשר עם השתתפותו בהצעה ורכישת ניירות ערך מוצעים במסגרתה, נובעת מהחלטתו הרצונית והבלעדית, לאחר שהפעיל שיקול דעת ובחן את ההצעה וההשלכות הכרוכות בהשתתפות בה.
כי עמדו לרשותו כל הכלים והמידע הנחוצים לו על מנת לקבל החלטה בדבר ההשתתפות בהצעה ורכישת ניירות הערך המוצעים במסגרתה, וכי מידע זה נבדק ונבחן על ידו בקפידה ולשביעות רצונו.
כי יקרא בעיון נתוני כל הצעה ותנאיה במלואם, ובכלל זה את הוראות מסמכי ההצעה ו/או הסכם ההשקעה, ובייחוד את סעיף “מגבלות וסיכונים הכרוכים בהיענות להצעה” הכלול בו, יוודא כי הם מובנים וברורים לו, בטרם ישתתף בה ויזמין ניירות ערך מוצעים במסגרתה.
כי יקרא בעיון את המידע המוצג באתר האינטרנט בדבר הנהלים של פיפלביז, וכן יקרא בעיון את נהליה לעניין מניעת תרמיות בהצעות מימון המונים המבוצעות באמצעותה, המתוארים במידע על פיפלביז באתר הניתן לצפייה בלחיצה כאן, ויוודא כי הם מובנים וברורים לו.
כי הוא בעל יכולת להעריך ולאמוד את המגבלות והסיכונים המפורטים בהצעות השונות שישתתף בהן, ואת הסיכון העסקי ברכישת ניירות ערך מוצעים של חברות מציעות שונות וכי הוא מודע לאפשרות שיספוג והינו בעל יכולת לספוג אובדן של מלוא הכספים שישקיע.
כי הינו בעל אמצעים, ידע וניסיון לעמוד באובדן של מלוא הכספים שישקיע.
כי הוא מודע למגבלות החלות על פי דין על סכום ההשקעה המרבי שהוא רשאי להשקיע בהשקעה בודדת, ועל סך ההשקעות המרבי שהוא רשאי להשקיע בתקופה של 12 חודשים עוקבים, החלות על כלל השקעותיו בהצעות מימון המונים על פי תקנות ההצעה, בהתאם להכנסתו השנתית (להלן: “הגבלות סכומי ההשקעה”).
הוא מאשר כי יקרא בעיון את הגבלות סכומי ההשקעה הקבועות בתקנות ההצעה, טרם היענותו להצעת מימון המונים כלשהי, וכי בהיענותו להצעת מימון המונים הוא לא חורג מהגבלות סכומי ההשקעה החלות עליו בהשקעה בודדת בחברה המציעה ובסך כל השקעותיו על פי תקנות ההצעה.
כי ידוע לו שאם יחרוג מהגבלות סכומי ההשקעה החלים עליו בהשקעה בחברה מציעה כשירה ו/או בכלל השקעותיו בחברות מציעות כשירות על פי תקנות ההצעה, הוא לא יוכל להשתתף בהצעת מימון ההמונים והזמנתו לרכישת ניירות ערך מוצעים תהיה בטלה וחסרת כל תוקף, ויוחזרו לו הכספים ששילם בעד ניירות הערך המוצעים בהתאם להוראות הדין ותנאי הצעת מימון ההמונים.
כי היענותו להצעה ורכישתו את ניירות הערך המוצעים, אינם בניגוד לכל דין או הסכם שהוא צד לו, ואינם מהווים הפרה של התחייבות כלשהי שלו כלפי צדדים שלישיים כלשהם.
כי ידוע לו שלא יהיה רשאי להמחות לאחרים את זכותו לרכוש את ניירות הערך המוצעים שיזמין, וכי השקעתו בחברה המציעה נעשית עבורו בלבד, ולא עבור אחרים.
כי קיימים ברשותו, כל האישורים הדרושים לצורך השקעה בחברה מציעה כשירה ורכישת ניירות הערך המוצעים על פי הצעת מימון ההמונים, ובכלל זה – ככל הנדרש על פי דין – אישור רואה חשבון כי גובה הכנסותיו השנתית עונה על אחת האפשרויות המנויות בתקנת משנה 15(ב)(1) עד (2) לתקנות ההצעה.
כי ידוע לו שפיפלביז אינה מחווה דעה, במפורש או במשתמע, בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים ו/או כדאיות ההשקעה בהם ו/או בדבר סיכויי ההצלחה של החברות המציעות ו/או בדבר יכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן ובמצגיהן המפורטים בהצעות. בנוסף, ידוע לו כי למעט הבדיקות המפורטות בהצעת מימון ההמונים, פיפלביז אינה בודקת את נאותות ההצעות (פטורות או מימון המונים), את החברה המציעה ו/או בעלי שליטה ו/או נושאי משרה בה.
כי ידוע לו שפיפלביז מסתמכת על מצגי החברות המציעות הכשירות, כדי לוודא כי הצעות מימון ההמונים ותנאיהן מקיימים את כל התנאים הקבועים בסעיף 15ב(4א) לחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968, ובתקנות ההצעה, ומסתמכת על מצגי החברות המציעות הכשירות על מנת לוודא כי לא מתבצעות תרמיות בהצעות מימון המונים השונות, ללא ביצוע בדיקות עצמאיות משלה בעניינים אלו (למעט כנדרש על פי דין).
כי ידוע לו שפיפלביז מסתמכת על הצהרותיו ועל הצהרותיהם של מזמינים אחרים בהצעות מימון המונים, על מנת לוודא כי הוא ויתר הנענים להצעת מימון ההמונים עומדים בהגבלות סכומי ההשקעה החלים עליהם.
כי ידוע לו שפיפלביז רשאית להשתתף בהצעות (פטורות או מימון המונים) המתפרסמות באתר ולרכוש ניירות ערך מוצעים במסגרתן, וכן לקבל ניירות ערך מוצעים בתמורה לשירותיה לחברות המציעות, כמפורט בהצעות.
התחייבויות כלליות של המשתמש באתר
המשתמש מתחייב בזאת כלפי פיפלביז, כדלקמן:

שלא יעשה שימוש כלשהו באתר ובשירותים הניתנים בו בניגוד לדין, או שימוש אשר עלול לפגוע בפיפלביז או בצדדים שלישיים.
שלא ייגש ו/או יחבל במערכות המחשב של פיפלביז או של שאר המשתמשים, ובתחומים הדורשים הרשאת מנהל באתר או שאינם זמינים לגלישה ישירה של המשתמש בהם.
שלא יפעיל או ישתמש במערכת אוטומטית, לרבות, אך לא רק, “רובוטים”, “עכבישים”, ו/או “קוראים לא מקוונים”, הנכנסים לאתר באופן השולח הודעות בקשה נוספות לשרתים בפרק זמן נתון הקטן מפרק הזמן האפשרי בו אדם יכול לשלוח את אותה כמות ההודעות על ידי שימוש בדפדפן סטנדרטי.
שלא יאסוף מהאתר כל מידע אישי וניתן לזיהוי, לרבות שמות חשבונות וכתובות דוא”ל.
שלא ישתמש במערכות התקשורת וההפצה המסופקות באתר עבור כל מטרה מסחרית שידולית.
שלא ישתמש בתוכן ובשירותים הניתנים באתר, אלא לשימושו האישי בלבד.
שלא ישתמש בתוכן ובשירותים הניתנים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט, ללא הסכמת פיפלביז בכתב ומראש.
שלא ינסה לפענח, לפרק או להנדס לאחור כל תוכנה, שירותים או תכנים המשמשים וניתנים באתר.
שלא יקשר לאתר ו/או ישתמש באתר ו/או בתוכן ובשירותים הניתנים בו, (1) לצורך שיתוף, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של מידע אחר באופן המפר זכויות כלשהן של צד שלישי; (2) מידע אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו מאיים, פוגע, מעליב, משמיץ או בלתי ראוי; (3) מידע אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת אשר עלולה לחבל במערכות המחשב של פיפלביז או צדדים שלישיים.
שלא ימכור, יחכיר, ישאיל, או יעביר בכל דרך אחרת, בין אם בתמורה ובין אם לאו, את האתר, התוכן או השירותים הניתנים בו, לצדדים שלישיים.
שלא יתחזה או יציג מצג שווא באתר או למשתמשים בו.
פרסומות וחסויות
האתר עשוי לכלול פרסומות או חסויות (להלן: “פרסומות”), למוצרי או שירותי צד שלישי, בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף והרגלי הגלישה של המשתמש. ידוע למשתמש כי המפרסמים ונותני החסות בלבד אחראים לפרסומות ולתכניהן ולעמידתן בהוראות כל דין, וכי לפיפלביז אין השפעה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או תוכנן.

אחריות ושיפוי
המשתמש מתחייב להגן, לשפות, לפצות ולפטור את פיפלביז, נושאי המשרה בה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל צד קשור אחר, בגין כל תביעה, טענה, נזק, הוצאה, התחייבות, הפסד, אשר ייגרם למי מן הגורמים הנ”ל, עקב שימוש שלא כדין של המשתמש באתר, או עקב הפרת הוראה מתנאי השימוש.

פיפלביז או מי מטעמה לא נושאים בכל אחריות שהיא לנזק, הוצאה, התחייבות, הפסד או תביעה שייגרמו למשתמש באתר, ונובעים או קשורים בשימוש שלא כדין בשירותים באתר או לגבי תכנים הניתנים בו, או במידת שביעות רצונו של המשתמש מהם, לרבות אך לא רק לנזק, הוצאה, התחייבות, הפסד או תביעה עקב מסירת או העלאת מידע לאתרים בניהול או בבעלות צד שלישי שהמשתמש הגיע אליהם דרך קישור באתר; פרטים ו/או תוכן לא מהימן ו/או לא שלם ו/או לא ו/או לא מדויק מעודכן ו/או לא חוקי שנמסר או הועלה לאתר על ידי משתמש; לפרסומות המתפרסמות באתר מעת לעת על ידי מפרסמים ונותני חסות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות כל דין, המשתמש מסכים בזאת כי האחריות המרבית של פיפלביז כלפיו לא תעלה על התשלום אשר שילם לפיפלביז בעבור השירותים שהעניקה לו.

תשלומים, עמלות ומיסים
השימוש באתר והשתתפות בהצעות השונות המתפרסמות בו אינו כרוך בתשלום. פרסום הצעות באתר על ידי חברות מציעות שונות כרוך בתשלום לפיפלביז כפי שיקבע בהסכמים בינה לבין כל חברה מציעה.

חברה מציעה עשויה לשאת גם בתשלומים נוספים לצורך הכנת מיצגים, מסמכים ודיווחים בקשר להצעה ולאחר השלמת העסקה, והכול בהתאם להוראות הדין ולתנאי ההצעה.

בנוסף לתשלומים לעיל, תחולנה עמלות העברה בנקאית ו/או עמלות סליקה אשר יגבו על ידי חברות סליקה בקשר להצעה. פיפלביז לא תישא בעמלות סליקה ו/או העברה בנקאית שעשויות לחול בקשר עם התשלום על ידי משתתף ההצעה הפטורה ו/או המזמין (לפי העניין) לפיפלביז ו/או לנאמן ו/או מפיפלביז ו/או מהנאמן למשתתף ההצעה הפטורה ו/או למזמין (לפי העניין) ו/או מפיפלביז ו/או מהנאמן לחברה המציעה, אשר ינוכו מן הכספים שיוחזרו למזמינים או מן הכספים שיועברו לחברה המציעה, לפי העניין.

המשתמש הינו האחראי הבלעדי לתשלום ודיווח על כל התשלומים, העמלות והמיסים הרלוונטיים הקשורים בשימושו באתר, ובכלל זה, עמלות צדדים שלישיים וכל חבות מס על פי הדין החל.

המשתמשים באתר מסכימים בזאת, כי לא יתקשרו בעסקת השקעה או בכל עסקה אחרת במטרה לעקוף את האתר ולהימנע מתשלום העמלה או מכל תשלום אחר שפיפלביז זכאית לו על פי הסכמים סופיים ומחייבים שיחתמו עמה ועל פי תנאי ההצעה. משתמש שתגיע לידיעתו התקשרות כאמור או ניסיון להתקשרות, יודיע על כך מיד לפיפלביז, והמשתמשים שהתקשרו בעסקת ההשקעה ישפו את פיפלביז בגובה העמלה לו היא זכאית על פי תנאי השימוש או על פי כל הסכם מחייב אחר.

מדיניות פרטיות
למידע באשר לשימוש של פיפלביז במידע האישי והסטטיסטי של המשתמשים, ולהתחייבויות המשתמשים באתר על פי מדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, ראו מדיניות הפרטיות של פיפלביז באתר זה.

דיוור
הרשמה לאתר, מהווה הסכמה לקבלת דוא”ל לגבי השירותים. המשתמש הרשום רשאי בכל עת להסיר עצמו מרשימת הדיוור של האתר באמצעות שליחת מייל לכתובת המצוינת בעמוד הבית.

הודעות
כל ההודעות או הדיווחים על פי תנאי השימוש, יינתנו מראש ובכתב, אלא אם יאמר אחרת במפורש. לעניין זה, הודעה או דיווח בכתב, הינם כל דרך של הצגה מתועדת של מילים או ספרות או העתקן, בצורה הנראית לעין.

שינויים רגולטוריים
פעילות של השקעה, רכישה ומכירה של ניירות ערך כפופה לרגולציה קפדנית ומחמירה. שינויים ברגולציה בתחום, עשויים להשפיע על תנאי השימוש באתר וכדאיות ההשתתפות וההשקעה בהצעות.

ויתור
הימנעותה של פיפלביז לאכוף כל זכות או הוראה מתנאי השימוש לא תיחשב כוויתור מצידה על אותה זכות או הוראה.

התגברות
הוראות תנאי השימוש גוברות על כל הסכמה קודמת בין פיפלביז לבין המשתמשים, אלא אם נאמר אחרת בכתב במפורש.

שינויים בתנאי השימוש
פיפלביז שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן, לשנות, להוסיף, להתאים, לתקן או להסיר חלקים מתנאי השימוש בכל זמן. על המשתמש לבדוק מעת לעת את האתר על מנת לעמוד על השינויים הנעשים בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר, על אף השינויים במדיניות הפרטיות, משמעו הסכמה לשינויים אלו.

דין וסמכות שיפוט
הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, הינו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו. אם יוחלט על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית קבילה כי הוראה מכלל הוראות תנאי השימוש אינה תקפה ו/או אינה אכיפה אזי הוראה זו תחשב כמבוטלת. הדבר לא יפגע בתוקפן של יתר ההוראות המופיעות בתנאי השימוש, אשר יישארו בתוקף מלא.

יצירת קשר
לבירורים או שאלות בעניין תנאי שימוש אלה, ניתן ליצור קשר עם פיפלביז באמצעות טופס יצירת הקשר באתר או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת המופיעה בעמוד הבית באתר או בדואר רגיל בכתובת: רח’ דובנוב 10, תל אביב.